Đồng thanh cái

Đồng thanh cái, thanh cái đồng, đồng thanh đỏ, thanh đồng đỏ
Chat với gian hàng
; //}