Bulong đồng

bu lông đồng, bulong đồng,ốc vít bằng đồng,
Chat với gian hàng
; //}